TRUYỆN TÍCH PHÁP CÚ - Buddhist Legends

Đáng Khâm Phục Lớn Nhất Của Đời Người Là Vươn Lên Sau Khi Ngã
Eugene Watson Burlingame

Lời Nói Đầu

Phẩm Song Yếu

Phẩm Không Phóng Dật

Phẩm Tâm

Phẩm Hoa

Phẩm Ngu

Phẩm Hiền Trí

Phẩm A La Hán

Phẩm Ngàn

Phẩm Ác

Phẩm Hình Phạt

Phẩm Già

Phẩm Tư Ngả

Phẩm Thế Gian

Phẩm Phật Đà

Phẩm An Lạc

Phẩm Hỷ Ái

Phẩm Phẩn Nộ

Phẩm Cấu Uế

Phẩm Pháp Tru

Phẩm Đạo

Phẩm Tạp Lục

Phẩm Địa Ngục

Phẩm Voi

Phẩm Tham Ái

Phẩm Tỳ Kheo

Phẩm Bà La Môn
Thiền Viện Viên Chiếu dịch:

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Chánh điện Hình Ảnh Phật Sự
܀ Năm pháp tu Thơ Thiền
܀ Đậu ve xào nấm Ẩm Thực Chay
܀ Súp chua cay Ẩm Thực Chay
܀ Đại lễ Vu Lan 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Mười bốn điều răn của Phật Thích Ca Kinh Sách
܀ Về thôi Thơ Thiền
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay


Hãy luôn nghĩ rằng ta cũng có khả năng tu và khả năng thành Phật.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ