THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ CỦA PHẬT

Thất Bại Lớn Nhất Của Đời Người Là Tự Đại
Người Dịch: Hạnh Cơ & Tịnh Kiên

Lời Nói Đầu

Xá Lợi Phất

Mục Kiền Liên

Phú Lâu Na

Tu Bồ Đề

Ca Chiên Diên

Đại Ca Diếp

A Na Luật

Ưu Pa Li

A Nan

La Hầu La

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Đạo đức Thơ Thiền
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Canh bạch quả nấm hương táo đỏ Ẩm Thực Chay
܀ Xuân tâm ca Thơ Thiền


Ở đời đừng cầu không khó khăn hoạn nạn, vì không khó khăn hoạn nạn thì kiêu xa nổi dậy.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ