Thập Tam Tổ Sư

Tội Lỗi Lớn Nhất Của Đời Người Là Lừa Người Dối Mình
Người Dịch: Thích Thiền Tâm

Huệ Viễn Đại Sư

Thiện Đạo Đại Sư

Thừa Viễn Đại Sư

Pháp Chiếu Đại Sư

Thiếu Khang Đại Sư

Diên Thọ Đại Sư

Tỉnh Thường Đại Sư

Châu Hoằng Đại Sư

Trí Húc Đại Sư

Hành Sách Đại Sư

Thật Hiền Đại Sư

Tế Tinh Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Tu đi kẻo trể lỡ xuân thì Thơ Thiền
܀ An vị đức Quán Thế Âm Hình Ảnh Phật Sự
܀ Đại lễ Vu Lan 2009 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Về thôi Thơ Thiền


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ