CÕI AN NHIÊN

Biết đời chỉ là mộng
Tròn vành lời ca dao
Biết tình người nghi kỵ
Sau lời nói ngọt ngào!

Nếu không hề thức tĩnh
Cứ lao sâu vào đời
Lún sâu vào huyển hoặc
Buồn đau và chơi vơi!

Thôi ta xin ghé lại
Ngồi mát bên gốc cây
Ngẫm suy lời Phật dạy
Thuở xưa, thế gian này!

Lòng ta giờ rũ bỏ
Tạm xa cõi Ta bà
Dõi theo chân đức Phật
Nguyện Nam Mô Di Đà!

Bóng áo nâu an tịnh
Theo câu niệm hồng danh
Phảng phát hương sen nở
Cõi an nhiên, tịnh lành!

Thích Đức Tĩnh ۞ Các bài khác ۞
܀ Đại lễ vía đức Quán Thế Âm 2009 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Kinh Kim Cang Kinh Sách
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Chư Tăng và Phật tử đại diện CVQ cứu trợ lũ lụt 2013 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Ớt Đà Lạt dồn cá Bồ Đề Ẩm Thực Chay
܀ A La Hán gặp nạn Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư Kinh Sách
܀ Bát nhã tâm kinh giảng giải Kinh Sách


Nhà nên lợp vào lúc trời chưa mưa, Phật tử nên tu lúc hãy còn trẻ minh mẫn.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ