NĂM PHÁP TU

Phật tổ đấng giác ngộ
Thương chúng sinh thống khổ
Bị sinh lão bệnh tử
Trói buộc trong luân hồi.

Tám mươi năm cuộc đời
Ngài truyền bá chánh pháp
Dạy chúng sinh tu hành
Từ bỏ mọi nghiệp ác.

Sợ tứ chúng lầm lạc
Phật chỉ rõ căn cơ
Vạch ra năm đường tu
Tên ngũ thừa truyền dạy.

NHÂN thừa tu TAM QUY
Và hành trì NGŨ GIỚI
Sống An lạc trọn đời
Phúc Luân hồi hậu kiếp.

THIÊN thừa tu thập thiện
Chứng Định bậc tứ Thiền
Luân hồi lên cõi Thiên
Hội nhập với quần tiên.

THANH VĂN thừa khổ hạnh
Tu trải hết nghiệp đời
Tứ diệu đế đại ngộ
Nhập niết bàn thảnh thơi.

DUYÊN GIÁC thừa tu rồi
Thập nhị nhân duyên phá
Thành quả Bích chi Phật
Vô diệt và vô sanh.

BỒ TÁT thừa thề hành
Tu theo Pháp lục Độ
Cứu người thoát sầu khổ
Cùng muôn loài an vui.

Ta duyên nơi trần thế
Đời này được kiếp người
Ơn Phật chỉ giác ngộ
Nhờ tu kiếp trước rồi.

Muốn thoát khỏi luân hồi
Hay trong vòng lục đạo
Lựa chọn một pháp tu
Rồi hành trì Chu đáo.

Từng bước sẽ Đắc đạo
Vô thượng quả Bồ đề
Xin đừng quá đắm mê
Cầu xin và lễ Bái.

TU là diệt chướng ngại
Tham sân si tại tâm
HÀNH là mang điều giác
Phá tan mọi mê lầm.

Ngũ thừa Phật dạy đó
Năm cỗ xe chuyên cần
Giúp người tu trí Tuệ
Vượt qua ải trầm luân.

Phúc Thanh ۞ Các bài khác ۞
܀ Chư Tăng và Phật tử đại diện CVQ cứu trợ lũ lụt 2013 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị ung thư Y Học Đông Tây
܀ Kinh trường bộ Kinh Sách
܀ Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Đại lễ Phật Đản PL 2558 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Cấp Cô Độc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Dưa muối kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách


Là Phật tử thì không còn kẻ thù, nếu có, thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ