SỐNG THIỀN HÀNH

Tâm quán như đài gương
Tánh vô ngã vô trụ
Hạnh từ bi hỷ xả
Bác ái là pháp tu.

Không phân biệt trí ngu
Hành luôn theo thập thiện
Giao tiếp không trục lợi
Tinh tấn không cầu danh.

Nội khống chế thất tình
Ngoại sắc phòng lục dục
Cư xử duy chân thật
Điều phục tham sân si.

Thân quán như hoa sen
Gần bùn không ô trược
Thức không chấp hình tướng
Nghe không chấp thanh văn.

Đối nhân như đối phật
Bố thí chẳng phô trương
Hỷ xả như cúng dường
Bác ái quên công đức.

Không mong người khâm phục
Bình thản trước ngợi khen
Thiểu dục và tri túc
Sống tự tại an nhiên.

Niệm chẳng sinh chẳng diệt
Giới chi chẳng bận tâm
Thiền chẳng cầu đắc chứng
Viên mãn thị như không!

Phúc Thanh ۞ Các bài khác ۞
܀ Kinh tụng Kinh Sách
܀ Phật tử và các cơ sở thương mại ủng hộ Tất Niên 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Chuẩn Đề Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thập đại đệ tử của Phật Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Trị ung thư Y Học Đông Tây
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Mười hai đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Kinh Sách


Người con Phật quyết không chạy theo những vui sướng giả tạm của thế gian.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ