SỐNG THIỀN HÀNH

Tâm quán như đài gương
Tánh vô ngã vô trụ
Hạnh từ bi hỷ xả
Bác ái là pháp tu.

Không phân biệt trí ngu
Hành luôn theo thập thiện
Giao tiếp không trục lợi
Tinh tấn không cầu danh.

Nội khống chế thất tình
Ngoại sắc phòng lục dục
Cư xử duy chân thật
Điều phục tham sân si.

Thân quán như hoa sen
Gần bùn không ô trược
Thức không chấp hình tướng
Nghe không chấp thanh văn.

Đối nhân như đối phật
Bố thí chẳng phô trương
Hỷ xả như cúng dường
Bác ái quên công đức.

Không mong người khâm phục
Bình thản trước ngợi khen
Thiểu dục và tri túc
Sống tự tại an nhiên.

Niệm chẳng sinh chẳng diệt
Giới chi chẳng bận tâm
Thiền chẳng cầu đắc chứng
Viên mãn thị như không!

Phúc Thanh ۞ Các bài khác ۞
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị mụn nhọt Y Học Đông Tây
܀ Trị ung thư Y Học Đông Tây
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách


Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ