CHÙA VIỆT NAM

Khiếm Khuyết Lớn Nhất Của Đời Người Là Kém Hiểu Biết

QUẬN BÌNH THẠNH - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA CHÚC THỌ
112/22E Đinh Tiên Hoàng,
Phường 1, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Chơn
Phone: ?
TỊNH THẤT GIÁC TỈNH
329/12A Bùi Hữu Nghĩa,
Phường 1, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Thúc
Phone: ?
TỊNH THẤT HUỲNH MAI
146/115 Vũ Tùng,
Phường 2, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Từ Thông
Phone: 83-412-091
CHÙA LINH QUANG
280/93 Bùi Hữu Nghĩa,
Phường 2, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Phổ Thượng
Phone: ?
CHÙA BẢO VÂN
33/37 Vạn Kiếp,
Phường 3, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Giác
Phone: 83-414-511
THIỀN VIỆN CHƠN ĐỨC
4 Nguyễn Duy,
Phường 3, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Hạnh
Phone: 83-030-791
TỊNH THẤT HOA ĐÀM
18/22 Nguyễn Duy,
Phường 3, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Chỉ
Phone: 5-104-612
CHÙA PHỔ HIỀN
87/44 Đinh Tiên Hoàng,
Phường 3, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Danh
Phone: 83-434-726
CHÙA THIÊN HƯNG
71 Vạn Kiếp,
Phường 3, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Phước
Phone: 83-415-420
CHÙA THIỀN TỊNH
87/410 Đinh Tiên Hoàng,
Phường 3, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hoa
Phone: 5-107-982
CHÙA CHƯỞNG ĐỨC
103 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Trang
Phone: 83-050-282
CHÙA GIÁC THỌ
449/78 Lê Quang Định,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Huệ
Phone: ?
TU VIỆN HOA NGHIÊM
75 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Mai
Phone: 5-150-203
TỊNH THẤT HƯƠNG THIỀN
357/3 Lê Quang Định,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Thành
Phone: 5-150-701
TỊNH THẤT LINH QUANG
12C Nguyễn Trung Trực,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Châu
Phone: 83-413-149
CHÙA LINH SƠN
79/1 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ NGỌC CHƠN
68/624 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Vĩnh Liên
Phone: 5-150-997
TỊNH XÁ TRUNG TÂM
7 Nguyễn Trung Trực,
Phường 5, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Toàn
Phone: 83-943-144
CHÙA BẢO QUANG
45/140 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 6, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Hiền
Phone: 83-410-750
CHÙA HẢI QUANG
47 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 6, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Huệ
Phone: 83-417-189
LIÊN TRÌ NI TỰ
153/14 Nguyễn Thượng Hiền,
Phường 6, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Tâm
Phone: 83-434-966
CHÙA LINH CHÂU
55 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 6, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA GIÁC HOA
15/7 Nơ Trang Long,
Phường 7, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Viên Định
Phone: 83-430-927
CHÙA GIÁC HUỆ
80/97 Hoàng Hoa Thám,
Phường 7, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Đức
Phone: 83-030-712
CHÙA DIỆU ĐỨC
484/9 Lê Quang Định,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Diệu
Phone: 83-050-943
CHÙA DƯỢC SƯ
464 Lê Quang Định,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Hòa
Phone: 5-150-648
CHÙA GIÁC QUANG
334 Phan Văn Trị,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Hiển
Phone: 5-162-796
CHÙA HÒA KHÁNH
215 Phan Văn Trị,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tấn Đạt
Phone: 83-431-699
HƯNG GIA TỰ
336 Lê Quang Định,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-414-357
TỊNH THẤT LIÊN HOA
466 Lê Quang Định,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Viên Lương
Phone: 5-152-053
CHÙA LIÊN ỨNG
237/75 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Như Tại
Phone: 83-411-549
TỊNH THẤT PHÁP HOA
237/11 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hoằng Đức
Phone: 83-434-812
THIỀN VIỆN PHÁP HOA
29 Tăng Bạt Hổ,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Vân
Phone: ?
CHÙA PHÁP VÂN
244 Nguyễn Văn Đậu,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Khả
Phone: 83-417-117
CHÙA PHỔ ĐÀ
26/1 Trần Quý Cáp,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Ngọc
Phone: 83-432-419
SẮC TỨ TẬP PHƯỚC
233 Phan Văn Trị,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-411-735
CHÙA TỪ THUYỀN
490 Lê Quang Định,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Từ Hạnh
Phone: 83-941-119
CHÙA VẠN ĐỨC
446/16 Lê Quang Định,
Phường 11, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Chánh
Phone: 83-890-074
CHÙA ĐẠI HẠNH
107/4 Ngô Đức Kế,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Lượng
Phone: 83-888-536
CHÙA LONG PHƯỚC
44/1 Phan Văn Trị,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Dâng
Phone: 5-162-909
TỊNH THẤT NHẬT QUANG
169/9 Chu Văn An,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tịnh Giác
Phone: 83-430-272
TỊNH XÁ NGỌC DUYÊN
448 Bùi Đình Túy,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Đàn Liên
Phone: 83-417-673
TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG
558 Bùi Đình Túy,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Diệu
Phone: 5-101-432
CHÙA PHẬT BỬU
37/6 Ngô Đức Kế,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Tri
Phone: ?
QUAN ÂM NI TỰ
230/4 Phan Văn Trị,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Nguyệt
Phone: ?
CHÙA TẬP THÀNH
133 Ngô Đức Kế,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Như
Phone: 83-410-721
CHÙA VIÊN QUANG
140/22 Phan Văn Trị,
Phường 12, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giải Kinh
Phone: 83-060-313
CHÙA ÂN PHƯỚC
477/42 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Vĩnh Khương
Phone: 83-432-979
TỊNH THẤT ÂN BÌNH
327 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Nhi
Phone: ?
CHÙA BÁT NHÃ
327/11 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đạt Đạo
Phone: 83-433-780
CHÙA DIỆU PHÁP
188 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Khai
Phone: 83-415-267
CHÙA PHÁP QUANG
414/17 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Giác
Phone: 83-432-913
CHÙA PHƯỚC THÀNH
2/3 Nơ Trang Long,
Phường 13, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tịnh Niệm
Phone: 83-431-859
CHÙA CHÁNH GIÁC
100/83 Lê Quang Định,
Phường 14, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Chánh
Phone: 83-411-899
TỊNH THẤT PHƯỚC BỬU
100/56 Lê Quang Định,
Phường 14, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Đăng
Phone: 83-432-662
CHÙA PHÁP VƯƠNG
3/9 Điện Biên Phủ,
Phường 15, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hồng Hưởng
Phone: 83-980-936
CHÙA PHƯỚC THÀNH
42/9A Điện Biên Phủ,
Phường 15, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Pháp
Phone: 83-980-788
CHÙA BẢO TỊNH
184/7 Điện Biên Phủ,
Phường 17, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thanh Thế
Phone: 5-106-203
CHÂU LÂM NI TỰ
39/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 21, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Dung
Phone: 83-404-298
CHÙA PHƯỚC VIÊN
318 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 21, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Từ Nhẫn
Phone: 83-990-727
CHÙA VĂN THÁNH
115/9 Ngô Tất Tố,
Phường 22, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-400-590
CHÙA BÁT NHÃ
84/16 Bùi Đình Túy,
Phường 24, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Cương
Phone: 83-411-035
CHÙA BỒ ĐỀ
250 Bạch Đằng,
Phường 24, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Khai
Phone: 83-993-706
CHÙA LONG VÂN
111 Bạch Đằng,
Phường 24, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Nhuận
Phone: ?
TỊNH XÁ NGỌC CHÁNH
82/28 Bùi Đình Túy,
Phường 24, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Trang
Phone: 5-101-106
TỊNH THẤT PHƯỚC QUANG
118/81 Bạch Đằng,
Phường 24, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Quang
Phone: 83-999-780
TỊNH THẤT VẠN HẠNH
42/11 Huỳnh Đình Hai,
Phường 24, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Hải Thành
Phone: 83-415-396
CHÙA BẢO MINH
618/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 25, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Tín
Phone: 83-984-367
CHÙA BỬU LIÊN
570 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 25, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Bình
Phone: 83-994-659
CHÙA MINH HÒA
152/11A Điện Biên Phủ,
Phường 25, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Hoa
Phone: 83-990-050
CHÙA PHƯỚC AN
412 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 25, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Châu
Phone: 8-981-528
CHÙA THIÊN SƠN
147/3A Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 25, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Tựu
Phone: 83-981-656
CHÙA HÒA HƯNG
5 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 26, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 5-110-858
CHÙA HỒNG LIÊN
36 Chu Văn An,
Phường 26, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Ngộ
Phone: 5-110-913
CHÙA HƯƠNG THIỀN
166/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 26, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Liên
Phone: ?
CHÙA THẬP PHƯƠNG
521/162 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 26, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Viên Nhuận
Phone: 83-040-489
CHÙA PHÁP LUÂN
907 Xô Viết Nghệ Tĩnh,
Phường 28, Quận Bình Thạnh.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Nhật Hoàng
Phone: ?


Là Phật tử thì nên ít nói chuyện quấy của người.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ