CHÙA VIỆT NAM

Ngu Dốt Lớn Nhất Của Đời Người Là Dối Trá

QUẬN 8 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
CHÙA GIÁC HUỆ
198/55 Dương Bá Trạc,
Phường 1, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Trinh
Phone: 83-511-106
CHÙA TỪ HIẾU
59 Dương Bá Trạc,
Phường 1, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Lý
Phone: 83-568-346
CHÙA KIM LIÊN
64 Nguyễn Thị Tần,
Phường 2, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giải Đồng
Phone: 83-517-281
TỊNH THẤT PHÁP THỦY
198B/43 Dương Bá Trạc,
Phường 2, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ An Quang
Phone: 83-517-540
CHÙA TỪ THẠNH
125/47 Âu Dương Lân,
Phường 2, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Chơn Đạt
Phone: 83-515-821
CHÙA HẢI ĐỨC
154/102 Âu Dương Lân,
Phường 3, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Chơn Tánh
Phone: 83-517-914
CHÙA HƯƠNG TÍCH
225 Âu Dương Lân,
Phường 3, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Chơn
Phone: 83-515-461
CHÙA LINH PHƯỚC
139 Dạ Nam,
Phường 3, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tắc Thanh
Phone: 83-515-497
CHÙA PHÁP HƯNG
278 Phạm Thế Hiển,
Phường 3, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Bửu Thắng
Phone: 83-515-900
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG VẠN HẢI
432 Phạm Thế Hiển,
Phường 3, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hiển Định
Phone: 83-516-786
CHÙA BỬU QUANG
73 Đường Số 16,
Phường 4, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Tường
Phone: 83-569-399
CHÙA TỪ PHƯỚC
574/6 Phạm Thế Hiển,
Phường 4, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Lương
Phone: 83-500-850
CHÙA VẠN LIÊN
127 Đào Cam Mộc,
Phường 4, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Hiền Thủ
Phone: 83-502-983
CHÙA LIÊN HOA
85/122 Bùi Minh Trực,
Phường 5, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Khánh
Phone: 83-503-343
CHÙA LINH BỬU
71/9 Bông Sao,
Phường 5, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Tài
Phone: 83-500-864
CHÙA THIỀN LÂM
306 Chánh Hưng,
Phường 5, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hảo
Phone: 83-569-171
CHÙA PHỔ CHIẾU
1483 Phạm Thế Hiển,
Phường 6, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Dũng
Phone: 9-810-194
CHÙA PHỔ ĐÀ SƠN
1491/21 Phạm Thế Hiển,
Phường 6, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích An Tạng
Phone: 9-814-003
CHÙA THIÊN PHƯỚC
1581 Phạm Thế Hiển,
Phường 6, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Hiện
Phone: 9-810-300
CHÙA TỪ THOÀN
2347/72 Phạm Thế Hiển,
Phường 6, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA TỪ QUANG
191 Ba Tơ,
Phường 7, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Huệ
Phone: ?
CHÙA GIÁC LINH
564 Hưng Phú,
Phường 9, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Chơn
Phone: 83-862-014
CHÙA GIÁC QUANG
366/286 Nguyễn Duy,
Phường 9, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Hữu
Phone: ?
CHÙA LONG VÂN
502C/2 Hưng Phú,
Phường 9, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Nhựt
Phone: 83-595-597
CHÙA LỘC GIẢ
554 Hưng Phú,
Phường 9, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Truyền Liên
Phone: ?
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG NGUYỄN DUY
76 Nguyễn Duy,
Phường 9, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Bửu Trung
Phone: ?
CHÙA PHÁP THẠNH
106/170 Nguyễn Duy,
Phường 9, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trung Bồn
Phone: 83-598-868
CHÙA PHỔ MINH
107 Hưng Phú,
Phường 9, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Thanh
Phone: 83-595-651
CHÙA AN PHÚ
24 Chánh Hưng,
Phường 10, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hiển Đức
Phone: 83-563-167
CHÙA ĐỊNH PHƯỚC
640/652B Dạ Nam,
Phường 10, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tắc Bổn
Phone: ?
NGUYÊN SƠN CỔ TỰ
415 Ba Đình,
Phường 10, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ TỪ PHƯỚC
640/671 Nguyễn Duy,
Phường 10, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Đạo
Phone: 83-860-651
CHÙA HUỆ LÂM
154 Tùng Thiện Vương,
Phường 11, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Giác Nhẫn
Phone: 83-564-472
CHÙA KHẢ DIỆU ĐÀN
158 Cần Giuộc,
Phường 12, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀN
852 Nguyễn Duy,
Phường 12, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-546-051
CHÙA BÌNH HÒA
745 Bến Bình Đông,
Phường 13, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Thượng
Phone: 83-554-981
CHÚNG ĐỨC THIỆN ĐƯỜNG
43/11 Mạc Vân,
Phường 13, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-579-818
CHÙA LÂM QUANG
301/117 Bến Bình Đông,
Phường 14, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Tuyến
Phone: 83-549-467
CHÙA PHÁP MINH
2F Bến Bình Đông,
Phường 14, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Huệ
Phone: 9-500-950
CHÙA THIÊN TRƯỜNG
43H Bến Nguyễn Duy,
Phường 14, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Phước Hạnh
Phone: 83-862-162
CHÙA ĐÔNG PHƯỚC
374 Bến Bình Đông,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tắc Thành
Phone: 83-861-337
CHÙA GIÁC NGẠN
166/10 Bến Nguyễn Duy,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Hồng
Phone: 83-861-881
CHÙA GIÁC QUANG
47 Lương Văn can,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Đạt
Phone: 83-549-247
CHÙA LONG HOA
360A Bến Bình Đông,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Huệ Công
Phone: 83-547-311
CHÙA LONG THỌ
203/7A Nguyễn Duy,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Ngộ
Phone: 83-866-727
TỊNH XÁ NGỌC QUANG
262 Bến Nguyễn Duy,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Vạn Liên
Phone: 83-862-758
TỊNH XÁ NGỌC SƠN
361/19 Bến Bình Đông,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Hòa Liên
Phone: ?
CHÙA PHÁP BỬU
20/19 Bến Mễ Cốc,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-753-219
CHÙA PHÁP THIỀN
10/18 Bến Bình Đông,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-864-764
CHÙA PHÁP TỰU
10/63 Bến Bình Đông,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tắc Liên
Phone: 9-500-477
CHÙA PHỔ ĐÀ
46 Lương Văn Can,
Phường 15, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tịnh Huệ
Phone: 83-866-986
CHÙA ĐỊNH LÂM
8 Bến Phú Định,
Phường 16, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ THƯỜNG QUAN
2A Phú Định,
Phường 16, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Chơn Tịnh
Phone: 83-571-066
CHÙA VIÊN GIÁC
10 An Dương Vương,
Phường 16, Quận 8.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Thuận
Phone: 83-753-437


Nếu người tạo nghiệp xấu thì không bao giờ được an vui.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ