CHÙA VIỆT NAM

Phá Sản Lớn Nhất Của Đời Người Là Tuyệt Vọng

QUẬN 6 - VIỆT NAM

Chùa theo vầngTrụ Trì theo vầng
TỊNH XÁ BỬU QUANG
10/24 Mai Xuân Thưởng,
Phường 1, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ KHÁNH HỶ
9 Lê Trực,
Phường 1, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thiền An
Phone: 83-552-527
NIỆM PHẬT ĐƯỜNG VẠN BỬU
272 Gia Phú,
Phường 1, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ ĐẠT QUANG
430/5 Gia Phú,
Phường 3, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tâm Trí
Phone: ?
CHÙA PHÁP HẢI
97/23 Phạm Phú Thứ,
Phường 3, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Trí Hải
Phone: 83-572-598
TỊNH XÁ BÌNH HÒA
356 Phạm Văn Chí,
Phường 4, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Chiếu Minh
Phone: 83-571-244
CHÙA PHÁP THÀNH
192/14 Phạm Văn Chí,
Phường 4, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tắc Thành
Phone: 83-565-879
CHÙA GIÁC ĐẠO
8/11 Minh Phụng,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Tiến
Phone: ?
TỊNH THẤT PHÁP ẤN
205 Hậu Giang,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Tắc Anh
Phone: ?
CHÙA PHÁP HOA
178/37 Phan Văn Khỏe,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Tâm
Phone: ?
PHỔ HUỆ BỬU TỰ
181/16 Mai Xuân Thưởng,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Thọ
Phone: ?
TỊNH THẤT QUÁN ÂM
46/37 Minh Phụng,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Chiếu Húc
Phone: ?
CHÙA SÙNG HƯNG
8/19 Minh Phụng,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Từ
Phone: ?
TỊNH THẤT TẾ THẾ
181/44E Mai Xuân Thưởng,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ THÍCH CA
919C Bến Lò Gốm,
Phường 5, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ ĐẠI BI
101/5 Phạm Đình Hổ,
Phường 6, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA NAM PHỔ ĐÀ
117 Hùng Vương,
Phường 6, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Ninh Hùng
Phone: 9-692-632
CHÙA VIÊN THUẬN
136/28 Hậu Giang,
Phường 9, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ An Nguyên
Phone: 83-548-687
CHÙA THIÊN Ý
135/95 Hùng Vương,
Phường 6, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-572-662
CHÙA TÂY THIÊN
219/23 Mai Xuân Thưởng,
Phường 6, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ An Tường
Phone: 9-692-228
TỊNH XÁ GIÁC THÔNG
45/16 Bình Tiên,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Tịnh
Phone: 83-541-357
CHÙA HỒNG THANH
532 Phạm văn Chí,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ HỮU TÂM
343/46 Trần văn Kiểu,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ An Nguyệt
Phone: ?
TỊNH XÁ NGỌC CHÁNH
45/89 Bình Tiên,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thành Liên
Phone: 83-544-265
TINH XÁ NGỌC HIỆP
350H Trần Văn Kiểu,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Khanh
Phone: ?
CHÙA PHÁP VÂN
350 Trần Văn Kiểu,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tắc Đức
Phone: 83-544-303
CHÙA THIÊN KHÁNH
551/24 Phạm Văn Chí,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Vinh
Phone: 83-554-095
TỊNH THẤT VIÊN QUANG
551/30E Phạm Văn Chí,
Phường 7, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Chúc Tịnh
Phone: ?
CHÙA THIÊN ĐỨC
69/8 Văn Thân,
Phường 8, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Tánh
Phone: 83-540-763
CHÙA THIÊN LINH
279/22D Bình Tiên,
Phường 8, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nguyên Bảo
Phone: 83-544-008
CHÙA ĐỨC QUANG
97/7 Nguyễn Đình Chi,
Phường 9, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-546-612
CHÙA LIÊN HOA
361 Lê Quang Sung,
Phường 9, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-549-068
QUAN ÂM CỒ MIẾU
125/5 Nguyễn Phạm Tuân,
Phường 9, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA TUYỀN LÂM
265 Hùng Vương,
Phường 9, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Nghĩa
Phone: 9-690-819
TỊNH XÁ ĐẠI QUANG
130/38 Nguyễn Văn Luông,
Phường 10, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA HƯNG MINH
101 Lý Chiêu Hoàng,
Phường 10, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-753-648
CHÙA PHÁP HUỆ
131B/19 Nguyễn Văn Luông,
Phường 10, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Đạt Minh
Phone: 83-776-350
CHÙA SÙNG LÂM
80B Lý Chiêu Hoàng,
Phường 10, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Diệu Tâm
Phone: 83-760-755
CHÙA DIỆU PHÁP
925/10 Hậu Giang,
Phường 11, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Hồng Bi
Phone: 83-752-131
CHÙA GIÁC CHƠN
483B Hậu Giang,
Phường 11, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Quảng Trí
Phone: 83-776-508
TỊNH XÁ KIM CANG
24/1A Nguyễn Văn Luông,
Phường 11, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
CHÙA LIÊN HOA
385/17 Hậu Giang,
Phường 11, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Mỹ Tâm
Phone: 83-762-889
CHÙA LONG THIỀN
228 Nguyễn Văn Luông,
Phường 11, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: ?
TỊNH XÁ QUAN ÂM
241/86A Nguyễn Văn Luông,
Phường 11, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Trung Thiện
Phone: 83-765-648
CHÙA SIÊU LÝ
241B/44 Nguyễn Văn Luông,
Phường 11, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tịnh Thân
Phone: 83-761-635
CHÙA GIÁC HẢI
345/45 Hùng Vương,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Phước
Phone: 83-752-861
TỊNH XÁ LỘC UYỂN
463 Hùng Vương,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Tuấn
Phone: 83-751-155
TỊNH XÁ NGỌC ĐẠO
426/41 Nguyễn Văn Luông,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Thạnh Liên
Phone: ?
CHÙA PHÁP THẠNH
450 Hậu Giang,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-776-956
CHÙA PHƯỚC HỘI
466B Hậu Giang,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Minh Hội
Phone: 83-753-387
CHÙA PHƯỚC LÂM
628/69 Hậu Giang,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Hạnh Quang
Phone: 83-760-683
ĐIỆN THỜ QUAN ÂM
419/1 Hùng Vương,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-761-151
THẢO ĐƯỜNG THIỀN TỰ
335/42 Hùng Vương,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nhật Tu
Phone: 83-756-005
CHÙA THIỀN ĐỨC
716/1 Hậu Giang,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Như Chơn
Phone: 83-754-712
TRANG NGHIÊM TÔN TỰ
475/10 Hùng Vương,
Phường 12, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích ?
Phone: 83-750-810
CHÙA LONG NGUYÊN
105 Bà Hom,
Phường 13, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Tắc Nhẫn
Phone: 83-776-974
TỊNH XÁ NGỌC HÒA
13/18 Tân Hòa Đông,
Phường 13, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ Huệ Liên
Phone: 83-753-245
TỊNH XÁ NGỌC LÂM
578/1 Hùng Vương,
Phường 13, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Nữ An Liên
Phone: 83-764-260
CHÙA THIỀN LÂM
570/2 Hùng Vương,
Phường 13, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Viên Chánh
Phone: 83-760-141
CHÙA TRÚC LÂM
570/10 Hùng Vương,
Phường 13, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Phúc Hỷ
Phone: 83-763-324
TỊNH XÁ TRUNG TÂM
570/2F Hùng Vương,
Phường 13, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Giác Hà
Phone: 83-751-839
CHÙA KIỂN PHƯỚC
80/3 Tân Hòa Đông,
Phường 14, Quận 6.
VIỆT NAM
Trụ Trì: Thích Thiện Thông
Phone: 83-736-146


Là Phật tử thì phải luôn tu tâm, sửa tánh và hướng thượng.LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ