KINH TRUNG BỘ - MAJJHIMA NIKAYA

Tội Lỗi Lớn Nhất Của Đời Người Là Lừa Người Dối Mình
LỜI GIỚI THIỆU KINH TRUNG BỘ

Tập III

101. Kinh Devadaha
102. Kinh Năm Và Ba
103. Kinh Nghĩ Như Thế Nào?
104. Kinh Làng Sama
105. Kinh Thiện Tinh
106. Kinh Bất Động Lợi Ích
107. Kinh Ganaka Moggallàna
108. Kinh Gopaka Moggallàna
109. Ðại Kinh Mãn Nguyệt
110. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt
111. Kinh Bất Đoạn
112. Kinh Sáu Thanh Tịnh
113. Kinh Chân Nhân
114. Kinh Nên Hành Trì
115. Kinh Ða Giới
116. Kinh Thôn Tiên
117. Ðại Kinh Bốn Mươi
118. Kinh Quán Niệm Hơi Thở
119. Kinh Thân Hành Niệm
120. Kinh Hành Sanh
121. Kinh Tiểu Không
122. Kinh Ðại Không
123. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp
124. Kinh Bạc-câu-la
125. Kinh Ðiều Ngự Địa
126. Kinh Phù-di
127. Kinh A-na-luật
128. Kinh Tùy Phiền Não
129. Kinh Hiền Ngu
130. Kinh Thiên Sứ
131. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
132. Kinh A-nan
133. Kinh Ðại Ca-chiên-diên
134. Kinh Lomasakangiya
135. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt
136. Ðại Kinh Nghiệp Phân Biệt
137. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ
138. Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết
139. Kinh Vô Tránh Phân Biệt
140. Kinh Giới Phân Biệt
141. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật
142. Kinh Phân Biệt Cúng Dường
143. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc
144. Kinh Giáo Giới Channa
145. Kinh Giáo Giới Phú-lâu-na
146. Kinh Giáo Giới Nandaka
147. Tiểu Kinh Giáo Giới La-hầu-la
148. Kinh Sáu Sáu
149. Ðại Kinh Sáu Xứ
150. Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda
151. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh
152. Kinh Căn Tu Tập

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Khoai tây xào Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Đại lễ Vu Lan 2014 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bún Măng Ẩm Thực Chay
܀ Phật Tử Chùa Viên Quang cứu trợ động đất ở Haiti 2010 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Da Xá Tích Phật Và Bồ Tát


Ai nói ta tốt, ta vui. Ai nói ta xấu, ta khó chịu vì ta chưa thực tu.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ