Nghi Thức Tụng Niệm

Bi Ai Lớn Nhất Của Đời Người Là Ghen Tị
Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
Chùa Pháp Luân, Texas, Hoa Kỳ

Chương I - Các khóa lễ thường tụng
Chương II - Kinh Văn
Chương III - Nghi thức các Ðại lễ
Chương IV - Các Nghi thức thường dùng
Chương V - Khóa lễ Anh ngữ (English Chanting)
Chương VI - Phụ Lục

Chương I - Các khóa lễ thường tụng

1. Khoá Lễ Ðại Chúng

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kinh Hạnh Phúc
Kinh Từ Bi
Kinh Suy Niệm Về Nghiệp
Kinh Ðáo Bỉ Ngạn
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

2. Khoá Lễ Cầu An

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kinh Châu Báu
Kinh Phật Lực
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

3. Khoá Lễ Sám Hối

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kinh Chuyển Pháp Luân
Sám Nguyện
Lễ Hồng Danh
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

4. Khoá Lễ Cầu Siêu

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kinh Vô Ngã Tướng
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Kệ Tỉnh Thức
Tam Qui
Kinh Chúc Nguyện
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

5. Kinh Lễ Tam Bảo

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kinh Lễ Tam Bảo Giản Lược
Xưng Tán
Kính lễ
Thỉnh Chư Thiên

Chương II - Kinh Văn

1. Lễ Chánh Giác Tông

Kinh Hạnh Phúc
Kinh Từ Bi
Kinh Châu Báu
Kinh Bồ Ðề Phần
Kinh Vô Úy
Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Thắng Hạnh
Kinh Phật Lực

2. Kinh Ðáo Bỉ Ngạn

Kinh Vô Ngã Tướng
Năm Pháp Quán
Kinh Quán Niệm
Kinh Duyên Sinh
Kinh Suy Niệm Về Nghiệp
Kinh Vạn Pháp Tổng Trì
Kệ Tỉnh Thức
Kinh Chúc Nguyện
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Kinh Huân Tập Công Ðức

3. Kệ Phật Sử

Kệ Chiêm Bái Xá Lợi
Sám Nguyện
Niệm Ân Cha Mẹ
Sám Hối Cha Mẹ
Ba Pháp ấn
Kinh Ghi Ri Ma Nan Đa

4. Kinh Tứ Niệm Xứ

Kinh Lễ Bái Sáu Phương
Lễ Hồng Danh
Qui Sám
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

Chương III - Nghi thức các Ðại lễ

1. Nghi Thức Đại Lễ Thánh Hội

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kệ Tụng Thánh Hội
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

2. Nghi Thức Đại Lễ Tam Hợp

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kệ Tụng Ðại Lễ Tam Hợp
Kinh Thắng Hạnh
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

3. Nghi Thức Đại Lễ Báo Hiếu

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kệ Niệm Ân Cha Mẹ
Sám Hối Cha Mẹ
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

4. Nghi Thức Đại Lễ Tăng Y

Kệ Nhiễu Phật Ðại Lễ Tăng Y
Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Lễ Phật Bảo
Lễ Pháp Bảo
Lễ Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kinh Ðáo Bỉ Ngạn
Kinh Huân Tập Công Đức
Kinh Chúc Nguyện
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

Chương IV - Các Nghi thức thường dùng

1. Nghi Thức Qui Y

Xưng Tán
Sám Hối Bất Thiện Nghiệp
Lời Tác Bạch Xin Qui Y
Tam Qui
Ngũ Giới
Nghi Thức Thọ Tam Qui Ngũ Giới
Xưng Tán
Lời Tác Bạch Xin Thọ Qui Giới
Tam Qui
Ngũ Giới
Qui Sám
Hồi Hướng Công Đức
Lời Tác Bạch Xin Thọ Qui Giới
Xưng Tán
Tam Qui
Bát Quan Trai Giới
Qui Sám
Hồi Hướng Công Đức

2. Nghi Thức An Vị Phật

Dâng Hương
Kỳ Nguyện
Dâng Hoa
Lễ Tam Thế Tam Bảo
Thỉnh Chư Thiên
Xưng Tán
Tam Qui
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Lễ Phật Tích
Kinh Thắng Hạnh
Sái Tịnh
Kinh Ðáo Bỉ Ngạn
Từ Bi Nguyện
Hồi Hướng Công Đức
Phục Nguyện
Phổ Nguyện
Xưng Tán
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Kệ Thỉnh Pháp Sư
Hồi Hướng Công Đức
Phổ Nguyện

3. Nghi Thức Trai Tăng

Xưng Tán
Tác Bạch
Hồi Hướng Công Đức

4. Nghi Thức Hôn Lễ

Xưng Tán
Kỳ Nguyện
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Kinh Thắng Hạnh
Tam Qui
Hồi Hướng Công Đức

5. Nghi Thức Cầu Thọ

Xưng Tán
Kỳ Nguyện
Ân Đức Phật Bảo
Ân Đức Pháp Bảo
Ân Đức Tăng Bảo
Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu
Sám Hối Phụ Mẫu
Hồi Hướng Công Đức

6. Nghi Thức Sám Nguyện

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Sám Nguyện
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

7. Nghi Thức Thù Ân

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Sám Hối Cha Mẹ
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

8. Nghi Thức Huân Tu

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Kinh Huân Tập Công Ðức
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

9. Nghi Thức Cảnh Sách

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Kệ Tỉnh Thức
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

10. Nghi Thức Thù Ân

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Sám Hối Cha Mẹ
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

11. Nghi Thức Huân Tu

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Kinh Huân Tập Công Ðức
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

12. Nghi Thức Cảnh Sách

Kính Lễ
Sái Tịnh
Kỳ Nguyện
Kệ Tỉnh Thức
Trì Niệm
Chân Ngôn
Chú Nguyện

Chương V - Khóa lễ Anh ngữ (English Chanting)

Salutation To The Buddha
Three Refuges
Five Precepts
Homage To The Buddha
Homage To The Dhamma
Homage To The Sangha
The Noble Eightfold Path
Great Discourse On Blessings
Loving-Kindness Discourse
Recollection Of Kamma
Sharing Merit

Chương VI - Phụ Lục

1. Cách phát âm Phạn ngữ Pāli

Nguyên âm
Phụ âm
Cách đọc nguyên âm
Cách đọc vần ngược Pāli

Các Ngày Lễ Và Ngày Giới

2. Các ngày lễ truyền thống Phật Giáo
Các ngày lễ văn hoá dân tộc
Các ngày kỷ niệm, tưởng niệm, và các lễ khác
Lịch trình kiểu mẫu các ngày lễ trong năm theo thứ tự tháng dương lịch
Những điểm cần lưu ý
Các ngày Trai giới

3. Xuất Xứ, Ý Nghĩa Và Cách Dùng Các Kinh Văn

Kinh Hạnh Phúc
Kinh Từ Bi
Kinh Châu Báu
Kinh Chuyển Pháp Luân
Kinh Vô Ngã
Kinh Đáo Bỉ Ngạn
Kinh Phật Lực
Kinh Thắng Hạnh
Kinh Lễ Chánh Giác Tông
Kinh Bồ Ðề Phần
Kinh Vô Úy
Kinh Quán Niệm
Kinh Duyên Sinh
Kinh Suy Niệm Về Nghiệp
Kinh Vạn Pháp Tổng Trì
Kinh Chúc Nguyện
Kinh Hồi Hướng Vong Linh
Kinh Ghi Ri Ma Nan Ða
Kinh Tứ Niệm Xứ
Kinh Lễ Bái Sáu Phương
Kinh Sám Nguyện
Kinh Lễ Hồng Danh
Kệ Niệm Ân Phụ Mẫu và Kệ Sám Hối Phụ Mẫu
Kệ Phật Sử
Kệ Chiêm Bái Xá Lợi
Kệ Ba Pháp Ấn

4. Nghi Thức Thờ Phượng

Nghi Thức
Thờ Phượng
Tinh thần của nghi lễ

Chân thành cám ơn Tỳ kheo Giác Đẳng
Chùa Pháp Luân. Texas, Hoa Kỳ

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Cơm tấm bì chả Ẩm Thực Chay
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Trong tầm tay Thơ Thiền
܀ Kiều Trần Như Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Tết Nguyên Đán 2008 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Tần Bà Sa La Tích Phật Và Bồ Tát


Hãy luôn nghĩ rằng ta cũng có khả năng tu và khả năng thành Phật.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ