KINH TRƯỜNG BỘ - DÌGHA NIKÀYA

Món Nợ Lớn Nhất Của Đời Người Là Tình Cảm
LỜI GIỚI THIỆU KINH TRƯỜNG BỘ
 1. Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)
 2. Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)
 3. Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)
 4. Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)
 5. Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)
 6. Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta)
 7. Kinh Cha-li-da (Jàliya Sutta)
 8. Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)
 9. Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)
 10. Kinh Tu-ba (Subha Sutta)
 11. Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta)
 12. Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta)
 13. Kinh Tam minh (Tevijja Sutta)
 14. Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)
 15. Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)
 16. Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)
 17. Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta)
 18. Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta)
 19. Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta)
 20. Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta)
 21. Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta)
 22. Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta)
 23. Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta)
 24. Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta)
 25. Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta)
 26. Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta)
 27. Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta)
 28. Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta)
 29. Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta)
 30. Kinh Tướng (Lakkhana Sutta)
 31. Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta)
 32. Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta)
 33. Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta)
 34. Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta)
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

Chân thành cám ơn anh HDC và nhóm Phật tử VH đã gửi tặng bản điện tử. (Bình Anson biên tập, dựa theo bản Anh ngữ "The Long Discourses of the Buddha", Maurice Walshe dịch, 1987). Chân thành cám ơn Tỳ khưu Hộ Giới, đạo hữu TĐH và đạo hữu NQ đã giúp dò soát và hiệu đính bản vi tính (B. Anson, 2004, 2007)


 ۞ Các bài khác ۞
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Sám tu là cội phúc Thơ Thiền
܀ Chữa bệnh tiểu đường bằng trái đậu bắp Y Học Đông Tây
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Lễ dâng đèn Dược Sư 2014 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Sự tích Phật Di Lặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bì chay Ẩm Thực Chay
܀ Đêm giao thừa và xổ số 2014 (Album 2) Hình Ảnh Phật Sự


Vì quá tham trong của cải nên người đã tự giết lấy mình.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ