Tam Tạng Kinh Điển Nguyên Thủy

Món Nợ Lớn Nhất Của Đời Người Là Tình Cảm
(Tam Tạng - Tipitaka)

I. Luật tạng
(Vinaya Pitaka - Disciplinary and Procedural Rules)

Luật tạng Pali gồm 5 quyển chính:

 1. Căn Bản Giới, Parajika Pali (Major Offences)
 2. Tiểu Giới, Pacittiya Pali (Minor Offences)
 3. Đại Phẩm, Mahavagga Pali (Greater Section)
 4. Tiểu Phẩm, Cullavagga Pali (Lesser Section)
 5. Yết Ma và Truyền Giới Pháp, Parivara Pali (Epitome of the Vinaya)

Có nơi kết hợp 2 quyển đầu, Parajika Pali và Pacittiya Pali, thành bộ Suttavibhanga - Luật giải. Vào năm 2005, Tỳ khưu Indacanda (Chánh Thân) bộ Luật tạng, và phân chia như sau:

1. Phân tích giới Tỳ khưu (Bhikkhu vibhanga): 2 tập
2. Phân tích giới Tỳ khưu ni (Bhikhuni vibhanga): 1 tập
3. Đại phẩm (Mahavagga): 2 tập
4. Tiểu phẩm (Cullavagga): 2 tập
5. Tập yếu (Parivara): 2 tập

Trong Hán tạng còn có các bộ luật khác, dịch từ bộ luật của những bộ phái khác nhau:

 1. Thập Tụng luật, của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada), do ngài Phất Nhã Đa La (Punyatara) dịch
 2. Tứ Phần luật, của Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka), do ngài Phật Đà Da Xá (Buddhayasas) dịch
 3. Ma Ha Tăng Kì luật, của Đại Chúng bộ (Mahasanghika), do ngài Phật Đà Bạt Đà La (Buddhabhadra, Giác Hiền) dịch
 4. Ngũ Phần luật, của Hóa Địa bộ (Mahisasaka), do ngài Phật Đà Thập (Buddhajiva) dịch
 5. Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ luật, của Da Du La Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Mula-Sarvastivada)

II. Kinh Tạng
(Nikaya Pitaka - Discourses)

 1. Trường Bộ Kinh, Digha Nikaya (Collection of Long Discourses)
 2. Trung Bộ Kinh, Majjhima Nikaya (Collection of Middle-length Discourses)
 3. Tương Ưng Bộ Kinh, Samyutta Nikaya (Collection of Kindred Sayings)
 4. Tăng Chi Bộ Kinh, Anguttara Nikaya (Collection of Gradual Sayings)
 5. Tiểu Bộ Kinh, Khuddaka Nikaya (Smaller Collection)

Tiểu Bộ Kinh gồm có 15 quyển:

 1. Tiểu Bộ Tập (Tiểu Tụng), Khuddaka Patha (Shorter Texts)
 2. Pháp Cú Kinh, Dhammapada (The Way of Truth)
 3. Phật Tự Thuyết, Udana (Paeans of Joy)
 4. Như Thị Ngữ (Phật Thuyết Như Vậy), Itivuttaka (Thus said Discourses)
 5. Kinh Tập, Sutta Nipata (Collected Discourses)
 6. Thiên Cung Sự, Vimana Vatthu (Stories of Celestial Mansions)
 7. Ngạ Quỷ Sự, Peta Vatthu (Stories of Peta)
 8. Trưởng Lão Tăng Kệ, Theragatha (Psalms of the Brethren)
 9. Trưởng Lão Ni Kệ, Therigatha (Psalms of the Sisters)
 10. Bổn Sanh, Jataka (Birth Stories of the Bodhisatta)
 11. Nghĩa Thích, Niddesa (Expositions)
 12. Vô Ngại Giải Đạo, Patisambhida (Book on Analytical Knowledge)
 13. Thí Dụ, Apadana (Lives of Arahants)
 14. Phật Sử, Buddhavamsa (History of the Buddha)
 15. Sở Hạnh Tạng, Cariya Pitaka (Modes of Conduct)

Kinh điển Nguyên thủy cũng được ghi chép lại bằng tiếng Sanskrit và truyền về phương Bắc, được dịch sang tiếng Tây Tạng và tiếng Hán qua nhiều không đồng nhất. Các bản Sanskrit đã thất lạc, không còn đầy đủ như tạng Pali. Các bộ kinh dịch ra tiếng Hán gọi là các bộ A Hàm (Agama, A Cấp Ma), gồm có 4 bộ chính:

 1. Trường A Hàm (Dirgha-Agama), tương ứng với Trường Bộ Kinh, do ngài Phật Đà Da Xá (Buddhayasas) và Trúc Phật Niệm dịch từ bản của Pháp Tạng bộ (Dharmaguptaka) vào năm 412-413 CN, trong đời nhà Hậu Tần.
 2. Trung A Hàm (Madhyama-Agama), tương ứng với Trung Bộ Kinh, do ngài Cù Đàm Tăng Già Đề Bà (Gotama Sanghadeva) và Đạo Tổ dịch từ bản của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada) vào năm 397-398 CN, trong đời nhà Tiền Tần.
 3. Tăng Nhất A Hàm (Ekottara-Agama), tương ứng với Tăng Chi Bộ Kinh, do ngài Cù Đàm Tăng Già Đề Bà (Gotama Sanghadeva) dịch có lẽ từ bản của Đại Chúng bộ (Mahasanghika) năm 397 CN, trong đời nhà Tiền Tần.
 4. Tạp A Hàm (Samyukta-Agama), tương ứng với Tương Ưng Bộ Kinh, do ngài Cầu Na Bạt Đà La (Gunabhadra) dịch từ bản của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (Sarvastivada) năm 435-443 CN, trong đời nhà Tống.

Từ năm 1991, trong chương trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam (chùa Vạn Hạnh, Phú Nhuận, Sài Gòn) đã lần lượt phát hành các bộ kinh theo thứ tự như sau:

Số thứ tự Tựa Kinh Năm phát hành Dịch Giả
1, 2 Trường Bộ
(I, II)
1991 HT Minh Châu
3, 4 Trường A Hàm
(I, II)
1991 HT Trí Tịnh
5, 6, 7 Trung Bộ
(I, II, III)
1992 HT Minh Châu
8, 9, 10, 11 Trung A Hàm
(I, II, III, IV)
1992 HT Thiện Siêu
12, 13, 14, 15, 16 Tương Ưng Bộ
(I, II, III, IV, V)
1993 HT Minh Châu
17, 18, 19, 20 Tạp A Hàm
(I, II, III, IV)
1993-1995 HT Thiện Siêu
HT Thanh Từ
21, 22, 23, 24 Tăng Chi Bộ
(I, II, III, IV)
1996-1997 HT Minh Châu
25, 26, 27 Tăng Nhất A Hàm
(I, II, III)
1997-1999 HT Thiện Siêu
HT Thanh Từ
28 Tiểu Bộ (I)
Tiểu Bộ Tập, Pháp Cú Kinh, Phật Tự Thuyết, Như Thị Ngữ, KinhTập
2000 HT Minh Châu
29 Tiểu Bộ (II)
Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự
2000 GS Trần Phương Lan
30 Tiểu Bộ (III)
Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ
2000 HT Minh Châu
31 Tiểu Bộ (IV)
Bổn Sanh (1-120)
2001 HT Minh Châu
32 Tiểu Bộ (V)
Bổn Sanh (121-263)
2001 HT Minh Châu
GS Trần Phương Lan
33 Tiểu Bộ (VI)
Bổn Sanh (264-395)
2002 GS Trần Phương Lan
34 Tiểu Bộ (VII)
Bổn Sanh (396-473)
2003 GS Trần Phương Lan
35 Tiểu Bộ (VIII)
Bổn Sanh (474-520)
2003 GS Trần Phương Lan
36 Tiểu Bộ (IX)
Bổn Sanh (521-539)
2003 GS Trần Phương Lan
37 Tiểu Bộ (X)
Bổn Sanh (540-547)
2004 GS Trần Phương Lan

III. Thắng Pháp Tạng
(Abhidhamma Pitaka - Vi Diệu Pháp, A Tỳ Đàm, Luận Tạng)

 1. Pháp Tụ, Dhammasangani (Classification of Dhamma)
 2. Phân Tích (Phân Biệt), Vibhanga (Divisions)
 3. Chất Ngữ (Giới Thuyết), Dhatukatha (Discourse on Elements)
 4. Nhân Chế Định (Nhân Thị Thuyết), Puggala Pannatti (The Book on Individuals)
 5. Ngữ Tông (Biện Giải), Kathavatthu (Points of Controversy)
 6. Song Đối (Song Luận), Yamaka (The Book of Pairs)
 7. Vị Trí (Phát Thú), Patthana (The Book of Causal Relations)

Các bộ nầy được Hòa thượng Tịnh Sự (Santakicco Mahathera) dịch trước năm 1975 dựa theo bản Pali-Thái, và đã được phát hành tại Sài Gòn (chùa Kỳ Viên, Quận 3) trong những năm qua.

Ghi Chú:

1. Tựa Việt ngữ của HT Minh Châu, HT Tịnh Sự, và HT Đức Nhuận. Tựa Anh ngữ của HT Narada.

2. Toàn bộ kinh điển Pali ngữ và bản dịch Anh ngữ đã được Hội Kinh Điển Pali (Pali Text Society) lần lượt xuất bản trong 100 năm qua. Xin xem bài giới thiệu bằng Anh ngữ: Publications of the Pali Text Society.

Phụ chú

Bản đồ liệt kê các bộ kinh chính yếu trong Tam Tạng Thánh Ðiển

 

                            Tam Tạng

                               |

       +-----------------------+--------------------------+

       |                       |                          |

   Luật tạng         Thắng Pháp tạng Kinh tạng            |

       |                       |                          |

   Phân tích giới           Pháp tụ                       |

   Ðại phẩm                 Phân tích                     |

   Tiểu phẩm                Chất ngữ                      |

   Tập yếu                  Nhân chế định                 |

                            Biện giải                     |

                            Song đối                      |

                            Vị trí                        |

                                                          |

 +----------+--------------+---------------+--------------+

 |          |              |               |              |

Trường bộ   |         Tương ưng bộ         |              |

        Trung bộ                    Tăng chi bộ           |

                                                     Tiểu bộ

                                                          |

 +--------+----+--------+--------+---+-------+---+--------+---+

 |        |    |        |        |   |       |   |        |   |

Tiểu bộtập |    |        |        |   |       |   |        |   |

       Pháp cú |        |        |   |       |   |        |   |

          Phật tự thuyết|        |   |       |   |        |   |

             Phật thuyết như vậy |   |       |   |        |   |

                             Kinh tập|       |   |        |   |

                                Thiên cung sự|   |        |   |

                                      Ngạ quỷ sự |        |   |

                                       Trưởng lão tăng kệ |   |

                                       Trưởng lão ni kệ   |

                                       Bổn sanh

                                       Nghĩa thích

                                       Vô ngại giải đạo

                                       Thí dụ

                                       Phật sử

                                       Sở hạnh tạng

 

                          Tipitaka

                             |

   +-------------------------+-----------------------------+

   |                         |                             |

  Vinaya Pitaka         Abhidhamma Pitaka               Sutta Pitaka

   |                         |                             |

  Suttavibhanga         Dhammasangani                      |

  Mahavagga             Vibhanga                           |

  Cullavagga            Dhatukatha                         |

  Parivara              Puggalapannatti                    |

                        Kathavatthu                        |

                        Yamaka                             |

                        Patthana                           |

                                                           |

  +-------------+--------------+---------------+-----------+

  |             |              |               |           |

Digha Nikaya    | Samyutta Nikaya              |           |

          Majjhima Nikaya           Anguttara Nikaya       |

                                                    Khuddaka Nikaya

                                                           |

   +---------+----+----+-------+----+------+--+-----+------+

   |         |    |    |       |    |      |  |     |      |

Khuddakapatha|    |    |       |    |      |  |     |      |

      Dhammapada  |    |       |    |      |  |     |      |

               Udana   |       |    |      |  |     |      |

                    Itivuttaka |    |      |  |     |      |

                      Sutta Nipata  |      |  |     |      |

                            Vimanavatthu   |  |     |      |

                                   Petavatthu |     |      |

                                       Theragatha   |      |

                                                Therigatha |

                                                Jataka

                                                Niddesa

                                                Patisambhidamagga

                                                Apadana

                                                Buddhavamsa

                                                Cariyapitaka

Bình Anson
Perth, Western Australia
Tháng 07-1997
(bổ sung: tháng 04-2006)

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Nhẫn Thơ Thiền
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Canh cải rong biển Ẩm Thực Chay
܀ Tết Nguyên Đán 2010 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Tiệc Tất Niên 2008 (Album 1) Hình Ảnh Phật Sự
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Đại lễ Vu Lan 2011 Hình Ảnh Phật Sự
܀ Chư tăng và Phật tử Chùa Viên Quang tặng quà Tết 2011 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Chánh điện Hình Ảnh Phật Sự
܀ Bánh xèo giòn ngon Ẩm Thực Chay


Là Phật tử quyết tâm buông bỏ thị phi phải quấy để thân tâm thanh tịnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ