ĐỢT 2
SỐ TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH SỐ TIỀN
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

 
Trần Vĩnh An

Andy Nguyễn

Kiên Quang

Su Henh

Diaz Ener

Justin Ly

Mỹ An

Trung Huỳnh

Thủy Đậu

Ngô Diệu

Nguyễn Thủy

Mẫn Tô

Tru Tu

Nguyễn Hoàng Sơn

Vương Phát

Tất Hưng

Ngô Kim Xuân

Trương Leng

Hoàng Vinh

Huỳnh Chính

David Lương

Ngô Seng

Nguyễn Danh

Steve Dang

Thái Hoàng

Huỳnh Thanh Diệu

Nguyễn Thị Việt

Nguyễn Thị Nam

Châu Thị Vương

Trần Thị Liên

Vũ Văn Rộng

Đinh Thị Thu

Chị Giàu

Trần Kim Nga

Nguyễn Thị Lan

Vũ Thị Chinh

Đổng Văn Thăng

Lê Văn Bàng

Đổng Thị Điệp

Trường (nhỏ)

Anh Thành

Vũ (Phở đầu bò Victoria)

Qúy Trịnh

Anh Dũng Xà Lang

Anh Sơn Mập

Thôi

Anh Hòa Hardwood Floor

Anh Danh

Dũng Mr.Le

Anh Hào

Anh Đại

Trường (Cao)

Nguyễn

Chùa

Vy

Anh Lấm pyramid Pizza

Trường (lớn con)

Crystal Video

Thầy Đạo Quang

Đường Thu Đào

Đinh Thị Ái Lệ

Trần Thị Xuân

Trần Thị Thu Trang

Trần Minh Hiệp Ca

Nguyễn Thị Dọng

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Hiền

Nguyên Hồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huệ Tâm

 

 

 

 

 

Tổng cộng đợt 2
10

10

5

5

5

5

10

5

5

10

10

10

5

20

20

10

10

10

10

20

10

5

20

10

10

10

20

20

20

30

20

20

20

10

25

20

40

20

40

20

50

10

20

5

20

5

10

10

10

10

20

20

20

10

5

60

15

280

200

100

100

30

10

20

10

$1,650

Xem CỨU TRỢ ĐỢT 2

Lưu ý: Quý vị nào đã đóng góp tiền cứu trợ nhưng chưa có tên trong danh sách, xin vui lòng liên lạc với thầy Đạo Quang để bổ sung.

 ۞ Các bài khác ۞
܀ Xuân viễn xứ Thơ Thiền
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nghi thức trì trú Đại Bi Kinh Sách
܀ A La Hán gặp nạn Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chữa suy nhược cơ thể Y Học Đông Tây
܀ Trăng sáng đầy cõi tâm Thơ Thiền
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ La Hầu La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Tích Phật Và Bồ Tát


Khi cái tâm sợ hãi đã ngự trị thì làm gì có tâm an định.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ