۞ Các bài khác ۞
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách
܀ Kinh Kim Cang Kinh Sách
܀ Chả lụa Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Di Lặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Bún Măng Ẩm Thực Chay
܀ Canh cải rong biển Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Lễ công phu chiều Kinh Sách
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền


Phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ