۞ Các bài khác ۞
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Phật Hoàng Trần Nhân Tông Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Sự tích Mục Kiền Liên Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền Kinh Sách
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách


Nếu người tạo nghiệp xấu thì không bao giờ được an vui.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ