۞ Các bài khác ۞
܀ Bò bía Ẩm Thực Chay
܀ Căn bản pháp hành Thiền Kinh Sách
܀ Há cảo Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Gỏi ngũ sắc Ẩm Thực Chay
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay
܀ Nhớ mẹ Thơ Thiền
܀ Thực Tập Thiền Quán (Thiền Minh Sát) Kinh Sách
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền


Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là có ý mưu đồ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ