۞ Các bài khác ۞
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Bốn mươi tám đại nguyện của Phật A Di Đà Kinh Sách
܀ Tìm Mẹ Thơ Thiền
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Xuân tâm ca Thơ Thiền
܀ Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nghi Thức thọ Tam quy, Ngũ giới và Bát quan trai giới Kinh Sách
܀ Chả lụa kho thơm Ẩm Thực Chay
܀ Kinh Nhựt hành của người tại gia tu Phật Kinh Sách


Là Phật tử quyết tâm buông bỏ thị phi phải quấy để thân tâm thanh tịnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ