۞ Các bài khác ۞
܀ Chả giò Ẩm Thực Chay
܀ Trị mề đay Y Học Đông Tây
܀ Mười hai đại nguyện của Đức Quán Thế Âm Kinh Sách
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tìm Mẹ Thơ Thiền
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Còn Đâu Thơ Thiền
܀ Sự tích Quan Thế Âm Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát


Là Phật tử thì phải luôn tinh tấn, phục thiện, thức tỉnh, nhẫn nhục và trí huệ.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ