۞ Các bài khác ۞
܀ Sám tu là cội phúc Thơ Thiền
܀ Canh khổ qua Ẩm Thực Chay
܀ Tam Tạng kinh điển nguyên thủy Kinh Sách
܀ Như lòng Bụt thương Thơ Thiền
܀ Tì Xá Khư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị gan mật Y Học Đông Tây
܀ Trị cảm sốt Y Học Đông Tây
܀ Hủ tiếu Nam Vang Ẩm Thực Chay
܀ Cơm chiên cá mặn Ẩm Thực Chay
܀ Soi lòng Thơ Thiền


Khi nào sự sân hận phát sanh thì con người trở thành mù tối.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ