۞ Các bài khác ۞
܀ Giới thiệu pháp thiền nguyên thủy của Đức Phật Kinh Sách
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Kinh Kim Cang Kinh Sách
܀ Cơm chiên Dương Châu Ẩm Thực Chay
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tìm Mẹ Thơ Thiền
܀ Bì chay Ẩm Thực Chay
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Nghi thức sám hối và tụng giới Kinh Sách
܀ Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức Tích Phật Và Bồ Tát


Có tài trí mà không tu thì chỉ có suy nghĩ lăng xăng tạp niệm.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ