۞ Các bài khác ۞
܀ A La Hán ăn mày Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Trị ung thư Y Học Đông Tây
܀ Về thôi Thơ Thiền
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Giới thiệu kinh đại niệm xứ Kinh Sách
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Súp măng tây cua biển Ẩm Thực Chay
܀ Dưa muối kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Thập đại đệ tử của Phật Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tích Phật Và Bồ Tát


Không có cái gì không làm được, chỉ sợ mình không quyết chí làm mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ