۞ Các bài khác ۞
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Kinh tăng chi bộ Kinh Sách
܀ Xa Nặc Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bò kho Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Vu Lan Nhớ Mẹ Thơ Thiền
܀ Kinh nhật tụng cư sỉ (tóm tắt) Kinh Sách
܀ Quán Niệm Hơi Thở (Anapana Sati) Kinh Sách
܀ Canh khoai mỡ Ẩm Thực Chay


Người con Phật luôn tử tế với mọi người, ngay cả những người nhục mạ mình.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ