۞ Các bài khác ۞
܀ A La Hán gặp nạn Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Xuân viễn xứ Thơ Thiền
܀ Lợi ích của Thiền Hành Kinh Sách
܀ Tàu hủ kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Giấc Mơ Sông Hằng Thơ Thiền
܀ Soi lòng Thơ Thiền
܀ Canh chua Thái Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phút Nhiệm Mầu Thơ Thiền


Là Phật tử thì không còn kẻ thù, nếu có, thì chúng là tham, sân, si mà thôi.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ