۞ Các bài khác ۞
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Xuân viễn xứ Thơ Thiền
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Giới thiệu kinh đại niệm xứ Kinh Sách
܀ Chùa Viên Quang tặng quà cho bệnh nhân nghèo Xuân Canh Dần Hoạt Động Từ Thiện
܀ Trong tầm tay Thơ Thiền
܀ A La Hán ăn mày Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Chả chưng Ẩm Thực Chay
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Sự tích Quan Âm Thị Kính Tích Phật Và Bồ Tát


Là Phật tử thì nên ít nói chuyện quấy của người.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ