۞ Các bài khác ۞
܀ Gỏi ngũ sắc Ẩm Thực Chay
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền Kinh Sách
܀ Sự tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sám tu là cội phúc Thơ Thiền
܀ Canh nấm hạt sen Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích Phật Thích Ca Mâu Ni Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Mất mẹ Thơ Thiền
܀ Sự tích Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Tích Phật Và Bồ Tát


Nhà nên lợp vào lúc trời chưa mưa, Phật tử nên tu lúc hãy còn trẻ minh mẫn.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ