۞ Các bài khác ۞
܀ Còn Đâu Thơ Thiền
܀ Nghi thức tụng niệm Kinh Sách
܀ Sám tu là cội phúc Thơ Thiền
܀ Mười hai đại nguyện của Phật Dược Sư Kinh Sách
܀ Bì cuốn Ẩm Thực Chay
܀ Nui xào thập cẩm Ẩm Thực Chay
܀ Đề Bà Đạt Đa Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ ky quay Ẩm Thực Chay
܀ Kinh Trung Bộ Kinh Sách


Người con Phật luôn giữ gìn giới đức và đạo hạnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ