۞ Các bài khác ۞
܀ Bánh bao Ẩm Thực Chay
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Sự tích Đại Thế Chí Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Da Du Đà La Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bún tàu kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Kinh nhật tụng của cư sỉ Kinh Sách
܀ Kinh Tiểu Bộ Kinh Sách
܀ Mùa xuân Phật hiện Thơ Thiền
܀ Bún bò huế Ẩm Thực Chay
܀ Nghi Thức Căn Bản Trong Khóa Thiền Kinh Sách


Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ