۞ Các bài khác ۞
܀ Thập tam Tổ Sư Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Sự tích Phật A Di Đà Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Dưa muối kho tương Ẩm Thực Chay
܀ Lịch sử Tam Tạng kinh điển Kinh Sách
܀ Bì chay Ẩm Thực Chay
܀ Sự tích thập bát A La Hán Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Tiếng ru ngàn đời Thơ Thiền
܀ Trị mụn Y Học Đông Tây
܀ Nấm trai kho xả Ẩm Thực Chay


Là Phật tử quyết tâm buông bỏ thị phi phải quấy để thân tâm thanh tịnh.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ